KRAKÓW

PRIVACY POLICY


Polityka prywatność / Cookie/ PRIVACY POLICY

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”).

Klauzula informacyjna RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Krzysztof Magdziarz Firma Handlowo – Usługowa, ul.Stare Wiślisko 22C, 31-979 Kraków. NIP:678-302-94-18. email:postmaster@taxivancracow.com 2. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług, obsługi zgłoszeń i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia; 3. Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres, dane dedykowane do usługi. 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że Pani / Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych; 5. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej; 6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1); 8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu; 9. Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą;

10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne;

Jak chronimy twoje dane?

Strona używa certyfikatu SSL ( SSL jest protokołem sieciowym używanym do bezpiecznych połączeń internetowych, przyjęto go jako standard szyfrowania na stronach WWW) co widoczne jest dla Pana/Pani  w pasku adresu w postaci znaczka „kłódki”  oraz adresem naszej strony zaczynającym się od „https”   – wykonujemy na bieżąco kopię danych którą przechowujemy w bezpiecznym miejscu, a nasi pracownicy przeszkoleni są w zakresie  ochrony danych.

Polityka Cookies

Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.

§ 1 Definicje

 • Serwis – serwis internetowy działający pod adresem taxivancracow.com
 • Serwis zewnętrzny – serwis internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora
 • Administrator – firma Krzysztof Magdziarz Firma Handlowo – Usługowa, prowadząca działalność pod adresem: ul.Stare Wiślisko 22C, 31-979 Kraków, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 678-302-94-18, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika
 • Użytkownik – osba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczna za pośrednictwem Serwisu.
 • Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu
 • Cookies (ciasteczka) – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika

§ 2 Rodzaje Cookies

 • Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przes system teleinformatyczny Serwisu
 • Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych
 • Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.
 • Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.

§ 3 Bezpieczeństwo

 • Mechanizmy składowania i odczytu – Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktynie niemożliwe.
 • Cookie wewnętrzne – zastosowane przez Administratora Cookie wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników
 • Cookie zewnętrzne – za bezpieczeństwo plików Cookie pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Cookie.

§ 4 Cele do których wykorzystywane są pliki Cookie

 • Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu – Administrator może przechowywać w plikach Cookie informacje o prefernecjach i ustawieniach użytkownika dotyczących Serwisu aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu.
 • Marketing i reklama – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do celów marketingowych oraz serwowania reklam Użytkowników.
 • Dane statystyczne – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do zbirania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.
 • Usługi społecznościowe – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do wsparcia usług społecznościowych

§ 5 Serwisy zewnętrzne

Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika:

 • Google Analytics
 • Google AdSense
 • Google AdWords
 • Facebook

§ 6 Możliwości określania warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu na Urządzeniach Użytkownika przez Serwis i Serwisy zewnętrzne

 • Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies
 • Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookie w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i urządzeń mobilnych dostępna są na stronie: jak wyłączyć cookie.
 • Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkowanik korzysta z usług Serwisu.

§ 7 Wyłączenie odpowiedzialności

 • Administrator stosuje wszelkie możliwe środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych umieszczanych w plikach Cookie. Należy jednak zwrócić uwagę, że zapewnienie bezpieczeństwa tych danych zależy od obu stron, w tym działalności Użytkownika oraz satnu zabezpieczeń urządzenia z którego korzysta.
 • Administrator nie bierze odpowiedzialności za przechwycenie danych zawartych w plikach Cookie, podszycie się pod sesję Użytkownika lub ich usunięcie, na skutek świadomej lub nieświadomej działalność Użytkownika, wirusów, koni trojańskich i innego oprogramowania szpiegującego, którymi może być zainfekowane Urządzenie Użytkownika.
 • Użytkownicy w celu zabezpieczenia się przed wskazanymi w punkcie poprzednim zagrożeniami powinni stosować się do zasad cyberbezpieczeństwa w sieci.
 • Usługi świadczone przez podmioty trzecie są poza kontrolą Administratora. Podmioty te mogą w każdej chwili zmienić swoje warunki świadczenia usług, cel oraz wykorzystanie plików cookie. Administrator nie odpowiada na tyle na ile pozwala na to prawo za działanie plików cookies używanych przez serwisy partnerskie. Użytkownicy w każdej chwili mogą samodzielnie zarządzać zezwoleniami i ustawieniami plików cookie dla każedej dowolnej witryny.

§ 8 Wymagania Serwisu

 • Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.
 • Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.

§ 9 Zmiany w Polityce Cookie

 • Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookie bez konieczności informowania o tym użytkowników.
 • Wprowadzone zmiany w Polityce Cookie zawsze będą publikowane na tej stronie.
 • Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookie.
From May 25, 2018, Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of 
the Council of April 27, 2016 on the protection of personal data, physical goods 
on the protection of personal data and the protection of personal data. Conditions
 such as e.g. the Data Protection Regulation, hereinafter "GDPR".
GDPR information clause regarding the processing of personal data

1. The administrator of personal data is Krzysztof Magdziarz Firma Handlowo - Usługowa,
 Stara Wiślisko 22C, 31-979 Kraków. NIP: 678-302-94-18. email: postmaster@taxivancracow.com

2. The personal data provided will be processed for the purpose of providing services,
 handling requests and answering requests;

3. Categories of personal data include name and surname, telephone number, e-mail
 address, address, data dedicated to the service.

4. Your personal data will be kept for the duration of the legitimate interest of the
 administrator, unless you object to data processing;

5. Your data will not be transferred to a third country or an international organization;

6. You have the right to access your data and the right to rectify, delete, limit
 processing, the right to transfer data, the right to object, the right to withdraw 
consent at any time without affecting the lawfulness of processing based on consent 
before its withdrawal;

7. You have the right to lodge a complaint with the supervisory body dealing with the
 protection of personal data, which is the President of the Office for Personal Data
 Protection, if you believe that the processing of your personal data violates the 
provisions of the Act of 10 May 2018 on the protection of personal data (consolidated 
text Journal of Laws of 2018, item 1000) or the provisions of Regulation (EU) 2016/679 
of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of
 individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement
 of such data and repealing Directive 95/46 / EC (general regulation on data 
protection) of 27 April 2016 (Journal of Laws UE.L No. 119, p. 1);

8. The data provided by you will not be subject to automated decision making and
 profiling;

9. The data comes from the data subjects;

10. Providing your personal data is voluntary;
How do we protect your data?

The website uses an SSL certificate (SSL is a network protocol used for secure 
internet connections, it has been adopted as the encryption standard on websites) 
which is visible to you in the address bar in the form of a "padlock" and our website 
address starting with "https" - we make a copy of the data on an ongoing basis, which
 we store in a safe place, and our employees are trained in data protection.
Cookies policy

The following Cookies Policy sets out the rules for saving and accessing data on Users' 
Devices using the Website for the purpose of providing electronic services by the
 Website Administrator.

§ 1 Definitions
Website - website operating at taxivancracow.com
External website - the website of the Administrator's partners, service providers or
 recipients
Administrator - the company Krzysztof Magdziarz Firma Handlowo - Usługowa, operating
 at the address: Stara Wiślisko 22C, 31-979 Kraków, with a tax identification number 
(NIP): 678-302-94-18, providing services electronically via the Website and storing 
and accessing information on the User's devices
User - a natural person for whom the Administrator provides services electronically 
via the Website.
Device - an electronic device with software through which the User gains access to
 the Website
Cookies - text data collected in the form of files placed on the User's Device
§ 2 Types of Cookies
Internal cookies - files placed and read from the User's Device are sent by the 
Website's IT system
External Cookies - files placed and read from the User's Device by the ICT systems 
of external websites
Session cookies - files uploaded and read from the User's Device by the Website or
 external websites during one session of a given Device. After the session ends, the 
files are removed from the User's Device.
Permanent cookies - files placed and read from the User's Device by the Website or
 external websites until they are manually deleted. The files are not deleted 
automatically after the end of the Device session, unless the configuration of 
the User's Device is set to the Cookie deletion mode after the end of the Device 
session.
§ 3 Security
Storage and reading mechanisms - Cookies storage and reading mechanisms do not
 allow the collection of any personal data or any confidential information from 
the User's Device. It is practically impossible to transfer viruses, Trojans and
 other worms to the User's Device.
Internal cookies - internal cookies used by the Cookie Administrator are safe for
 Users' Devices
External cookies - the Administrator is not responsible for the security of Cookie
 files from Website partners. The list of partners is provided further in the
 Cookie Policy.
§ 4 Purposes for which Cookie files are used
Improving and facilitating access to the Website - the Administrator may store
 in Cookie files information about user preferences and settings regarding the
 Website in order to improve, improve and accelerate the provision of services
 on the Website.
Marketing and advertising - the Administrator and external websites use Cookie 
files for marketing purposes and serving Users' advertisements.
Statistical data - the Administrator and external websites use cookie files to
 collect and process statistical data, such as, for example, visit statistics,
 User Device statistics or user behavior statistics. These data are collected
 in order to analyze and improve the Website.
Social services - the Administrator and external websites use cookie files to 
support social services
§ 5 External websites

The Administrator cooperates with the following external websites that may place
 Cookie files on User's Devices:

Google Analytics
Google AdSense
Google AdWords
Facebook
§ 6 Possibilities of determining the conditions of storage and access on User's
 Devices by the Website and external websites
The user may at any time independently change the settings for saving, deleting 
and accessing the data of saved cookies
Information on how to disable cookies in the most popular computer browsers and 
mobile devices is available at: how to disable cookies.
The User may at any time delete any Cookie files saved so far using the User's
 Device tools through which the User uses the Website's services.
§ 7 Disclaimer
The administrator uses all possible measures to ensure the security of data placed
 in cookie files. However, it should be noted that ensuring the security of this
 data depends on both parties, including the User's activity and the security of
 the device he uses.
The Administrator is not responsible for intercepting the data contained in Cookie
 files, impersonating the User's session or removing them as a result of the 
User's
 conscious or unconscious activity, viruses, Trojan horses and other spyware
 that
 may infect the User's Device.
In order to protect themselves against the threats indicated in the previous point,
 users should follow the rules of cyber security in the network.
Services provided by third parties are beyond the Controller's control. These 
entities can change their terms of service, purpose and use of cookies at any time.
 The administrator is not responsible to the extent permitted by law for the
 operation of cookies used by partner websites. Users can at any time manage their 
permissions and cookie settings for any website.
§ 8 Website requirements
Restricting the saving and access to Cookie files on the User's Device may cause
 some functions of the Website to malfunction.
The Administrator bears no responsibility for incorrectly functioning Website 
functions if the User restricts in any way the possibility of saving and reading 
cookie files.

§ 9 Zmiany w Polityce Cookie

 • Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookie bez konieczności informowania o tym użytkowników.
 • Wprowadzone zmiany w Polityce Cookie zawsze będą publikowane na tej stronie.
 • Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookie.

×
Skip to content